تازه ترین ها

نبرد آهن و ایمان

نبرد آهن و ایمان

راشد مبارز

سنت دیرین حق باشد شکست زورگو

پوز ظالم بر زمین مالیده بینی دایما !

درنبرد حق وباطل سهم باطل ذلتست

حق بود پیروز هر جا باطل اندر انزوا

در قبال نصر حق، ماده ندارد ارزشی

سازه ی بنده چه باشد ! در قبال کبریا !

گر نبودی نصر رب دیروز با انصار دین

روسیه هرگز نگشتی اندرین جا روسیا!

گر نبود امروز هم امداد حق با طالبان

پشت آمریکا نمیشد باکلاش شان دوتا!

ورنه در آلات جنگی کی بود مانند هم

تانک ضدمرمیش، با موتور اوراق ما !

یا جت بی سر نشینش قابل سنجش بود

با کلاش کهنه و پوشیده در زنگار ها!

راشد امداد الهی گرنه باشد یار مان

طالب حجره کجا و قوت ناتو کجا

Related posts