تازه ترین ها

تسلیمی قطعهء هزار نفری در یکروز

تسلیمی قطعهء هزار نفری در یکروز

روز چهارشنبه، قطعهء هزار نفری در مناطق برگل و شهر ارمان ولسوالی قادس ولایت بادغیس با درک حقائق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند. فرماندهان این قطعه فضل احمد آخندزاده و عبدالقدیر خان به دست محترم مولوی عبدالکریم (معاون والی امارت اسلامی) بیعت کردند و وعدهء همکاری کامل با امارت اسلامی دادند.

نشست با شکوهی برای تسلیمی قطعهء هزار نفری برگزار شد، مولوی عبدالکریم (معاون والی بادغیس)، علما، بزرگان محلی و فرماندهان قطعهء تسلیم شده (فضل احمد آخندزاده و عبدالقدیرخان) درین نشست سخنرانی نمودند، تسلیم شدگان از خدمت به ادارهء کابل ابراز پشیمانی کردند و تعهد نمودند که از هیچ نوع همکاری با مجاهدین امارت اسلامی دریغ نمی کنند. والی محترم بادغیس ازین کار استقبال کرد و به تسلیم شدگان اطمینان داد که مجاهدین از جان و مال شان حفاظت می کنند.

تسلیم شدگان ۱۰۰۰ میل کلاشنکوف، ۴۰ میل پیکای ماشنیدار، ۱۰ راکت و ۵ بمب افگن را به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم نمودند.

چند روز پیش، یک قطعهء بزرگ رژیم کابل در ولسوالی فیروزکوه ولایت غور به سرکردگی حاجی عبدالرحمن به امارت اسلامی تسلیم شد. حاجی عبدالرحمن در طی یک نشست به امارت اسلامی بیعت کرد و افزود که با همه توانایی و امکانات به پشتیبانی امارت اسلامی ادامه می دهد. شمار زیادی از علمای کرام نیز صحبت نمودند و جهاد کنونی را مؤثر ترین راه برای استقلال کشور و نفاذ نظام اسلامی خواندند.

حاجی عبدالرحمن ۱۰۰۰ میل کلاشنکوف، ۱۰۰ میل پیکا، ۸۰ آر پی جی راکت، ۲ دهشکه، ۳ هاوان و مهمات زیادی را به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم نمود و لوای سفید امارت اسلامی در تمام منطقه به اهتزاز درآورده شد.

در روند عملیات الخندق، اگر از یکسو ساحات زیادی از تصرف اشغالگران و رژیم کابل تصفیه شد، دشمن با تلفات سنگین جانی و مالی دچار گردید و مجاهدین سلاح و امکانات زیادی را به غنیمت گرفتند. از سوی دیگر هزاران تن منسوبین نظامی و ملکی رژیم کابل با درک حقائق به آغوش امارت اسلامی پناه آوردند، سلاح و وسایط شان را به مجاهدین سپردند و وعده نمودند که بار دیگر به اشغالگران و رژیم مزدور خدمت نمی کنند.

مجاهدین امارت اسلامی از همه تسلیم شدگان سپاسگذاری نمودند، همکاری آن ها را ستودند و تعهد نمودند که از جان، مال و آبروی مردم محافظت می کنند و مشترکا می کوشند که کشور عزیز را آزاد بسازند و نظام اسلامی را به وجود بیاورند.

تسلیمی قطعهء یک هزار نفری دشمن به مجاهدین امارت اسلامی، دلیل بزرگ حقانیت امارت اسلامی است.امارت اسلامی حرکت ملی است که از میان مردم نشئت کرده و از لحاظ امکانات اگر چه نسبت به دشمن ضعیف است، اما پشتیبانی ملت نیروی است که امارت اسلامی را بر دشمن مجهز پیروزی داده است، بالعکس رژیم کابل اگر چه امکانات زیادی دارد ، اما چونکه محافظین منافع اشغالگران هستند و بر ضد مردم و ارزشهای ملی خود می جنگند، با گذشت هر روز در میدان جنگ ناکام می مانند و ساحهء زیر کنترول شان تنها به شهرهای بزرگ محدود شده است.

Related posts