تازه ترین ها

اطمئنان امارت اسلامی به بیجا شده گان در ولایت جوزجان

اطمئنان امارت اسلامی به بیجا شده گان در ولایت جوزجان

هموطنان اگاهی دارند که به تاریخ ( ۱۸/۱۱/۱۴۳۹هـ ق مطابق با ۹/۵/۱۳۹۷هـ ش) همه آن مناطق در ولسوالی های درزاب و قوشتيپه ولایت جوزجان از وجود داعشی ها تصفیه کاری شدند که از دوسال بدینسو تحت کنترول آنها بود.
در جریان دوسال گذشته که ملیشه های داعشی در این مناطق فعالیت داشتند و مصروف آزار و اذیت مردم بودند، از اثر آن تعداد زیادی از هموطنان ما که باشنده های محل بودند بخاطر حفظ سر، مال و ناموس خود مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده بودند.
اکنون همه مناطق مربوط هردو ولسوالی (درزاب و قوشتيپه) از لوث داعشی ها پاک سازی شده، امنیت در منطقه مستحکم گردیده و ازطرف مجاهدین امارت اسلامی به زندگی مصئون زمینه مساعد گردیده است.
پس به همه هموطنان ما که از ظلم و تجاوز داعشی ها خود را نجات داده از مناطق مذکور بی جا شده بودند، اطلاع و اطمئنان داده می شود که پس به مناطق و خانه های خود برگردند.
اکنون قریه ها و خانه های آنها در امان شده، به سر و مال آنها دیگر هیچ کس زیانی رسانیده نمی تواند، پس آنها می توانند با برگشت به مناطق خود به زندگی آبرومندانه خود ادامه دهند.

امارت اسلامی افغانستان
۲۱/۱۱/۱۴۳۹هـ ق
۱۲/۵/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۸/۸/۳م

Related posts