تازه ترین ها

لغمان: ۲ تانگ در مربوطات مهترلام نابود و۹ عسکرکشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، سم بر قوای دشمن درمنطقه کرنج مربوطات مهترلام مرکز ولایت  لغمان حمله کردند.

حمله حوالی دیشب بر قوای دشمن که پری روز عمل ۶ صبح به آن منطقه غرض عملیات آمده بود، صورت گرفت که دراثران یک تانگ دشمن در حمله رویا روی نابود گردید ویک تانگ دشنم درحالت فرار از مسیر اش منحر کشته واژگون گردید.

خبرمیگوید که جلوی قوای دشمن گرفته شده وهیچ طرف حرکت نمیتواند ودشمن وحشی منطقه را نیز بمباران کرده اند ولله الحمد به کسی آسیبی نرسیده است.

Related posts