تازه ترین ها

زابل : یک تن از اجیران در شهر صفا به مجاهدین تسلیم شد

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که روزی خان ولد حاجی عبدالعلی باشندۀ قریه نرلیت ولسوالی شهرصفا، پس از در ک حقایق به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شده است .

نامبرده در ولایت قندهار یکی از محافظین وکیر اجیر داکتر محمود بود .

  ۱۱/۸/۲۰۱۸

Related posts