تازه ترین ها

مجاهد ، ای مجاهد !

مجاهد ، ای مجاهد !

کریمی بدخشانی

مجاهد ، ای مجاهد !

ای مجاهد دلیر ایستادگی بکن ، چون سخره های کوه ، در شدت گرمی ‌ها ، در جوش سردی و یخ ‌بادها ، در مقابل برف و باران ها.

مجاهد ، ای مجاهد !

آزادگی و سربلندیت را از دست مده ، چون عقاب در فکر شکار باش ، بلی ؛ شکار دشمن بی رحم.

مجاهد ، ای مجاهد !

استقامت بکن، آب نه از زور و نیرو و نه از خشم و تندی سینهء سنگین زمین را شق کرده ، بلکه از استقامت پیوسته اش سخره ها را چاک چاک کرده است.

مجاهد ، ای مجاهد !

در امواج متلاطم و ظلمات بحر ، تو ناخدای کشتی امت هستی ، نور هدایت هستی.

مجاهد ، ای مجاهد !

دلاور باش ، شجاعت کن

صبور باش ، مقاومت کن

دشمنان عیار و مکارت سرا پا لباس آهنین دارند ، اما از لباس کهنه و دریدهء تو ، هراسان و لرزان اند.

تفنگ ات را بر شانه انداز و برای کوبیدن دشمنان دین و میهن گام بردار، با سطوت و شکوه پیش برو، پیش برو ای شیر خدا، پیش برو.

مجاهد ، ای مجاهد !

اینک همسنگرت کریمی بدخشانی در وصف تو اشعار می‌سراید، در وصف تو مقاله ‌ها می‌نگارد، فقط در وصف تو.

نه برای سکه و دلار، نه برای درهم و دینار، نه برای افغانی و کلدار.

فقط برای تو ، ای مجاهد پر افتخار

در فکر تلاوت قرآن باش و اذکار، چون درهم می‌کشند تزویر کفار

مجاهد ، ای مجاهد !

زیبندهء واژهء قهرمان توی ، برو به سمت دشمن، که از آمد آمد تو آشفته و سراسیمه است.

این موانع و سدها، در برابر عزم راستین تو چیزی نیست، حتی کوه ها، دریا و بحرها، چون از کوه استوار تری و از امواج دریا خروشان تری

مجاهد ، ای مجاهد !

نبرد کن نبرد آتش افزا

درهم بشکن قوت اعدا

Related posts