تازه ترین ها

اعلامیه کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات

اعلامیه کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات

بر علاوه از سائر اهداف جهادی، یک هدف مهم امارت اسلامی افغانستان دفاع از مردم مظلوم ملکی و مصئونیت زندگی آن ها به اساس رهنمودهای دین مقدس اسلام است. از همینست که کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات برای مصئونیت مسافران هر راهی را می سنجد تا خدمات خوب و مصئون سفری برای شان مهیا شود.

بناءً چند مدت پیش نمایندگان کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات با مسئولان شرکت های مسافربری چند بار نشستند.

دران نشست ها به اتفاق آرا، بعضی فیصله ها برای مصئونیت سفری صورت گرفت و اصول و مقررات ۱۱ ماده ای به شکل تحریری به ترانسپورتران سپرده شد.

اما متاسفانه، بعضی شرکت های ترانسپورتی ازان اصول و مقررات تخلف کرده اند و سبب حوادث بسیار دردناک شده اند، زندگی بسیاری از هموطنان را گرفته اند و یا هم معیوب کرده اند.

فلهذا توسط این اعلامیه، به شرکت های تخلف کننده هشدار داده می شود که اگر از اصول و مقرراتِ تصویب شده مخالفت کردند و زندگی مردم را با تهدید دچار نمودند، از فعالیت باز داشته می شوند. والسلام

کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات

۲/۱/۱۴۳۹هـ ق

۲۱/۶/۱۳۹۷هـ ش ــ ۲۰۱۸/۹/۱۲م

——————————————–

متن اصول نامهء که به شرکت های ترانسپورتی داده شده

 • مادۀ ۱ : راننده باید همه قوانین ترافیکی را که مراعات آن در هنگام سفر لازم است عملی بکند.
 • مادۀ ۲: مالک موتر و مسئول نمایندگی باید کسی را بحیث راننده مؤظف بکند که از همه اصول و مقررات رانندگی آگاه باشد، تجربه و اسناد قانونی داشته باشد و از مسئولیت تلفات مردم ملکی خبر باشد.
 • مادۀ ۳ : راننده باید کسی باشد که از مواد مخدر- چرس، تریاک و دیگر اشیای نامشروع – خود داری بکند.
 • مادۀ ۴ : راننده باید صدای هر مسافر را بشنود و در صورت ضرورت همکاری کامل بکند.
 • مادۀ ۵ : هموطنان گرامی بار بار شکایت می کنند که رانندگان برای پیش شدن از یکدیگر رقابت می کنند، این عمل سبب مرگ و معیوبیت مسافران می گردد، بناء رانندگان باید از چنین تیز رفتاری خودداری بکنند، با زندگی مسافران بازی نکنند و از احتیاط کامل کار بگیرند.
 • مادۀ ۶ : زندگی هر لحظه با مرگ پیوسته است، راننده باید با فرا رسیدن وقت نماز موتر خود را در جای مناسب متوقف بکند و برای مسافران فرصت بدهد که نماز خود را بخوانند.
 • مادۀ ۷ : شرکت و نمایندگی باید از کرای مقرره سرپیچی نکنند و از انصاف کار بگیرند.
 • مادۀ ۸ : رسیدنِ پیش از وقت نشانهء تیزرفتاری و بی پروایی است، باید از تیز رفتاری ممانعت شوند.
 • مادۀ ۹ : برای مراقبت مواد فوق الذکر، مجاهدین در شاهراه ها مؤظف شده اند، اگر به رانندگان امر توقف داده شود باید موتر را متوقف بکنند و پس از اجازه حرکت بکنند.
 • مادۀ ۱۰ : به ما شکایت رسیده است که رانندگان و کلینران در هنگام سفر – به ویژه هرگاه زنان در موتر نشسته باشند – از واژه های فحش و زشت استفاده می کنند. مسئول نمایندگی موتر، مالک موتر و رانندگان به این موضوع کاملا توجه بکنند که اگر از کسی چنین شکایت رسید در چوکات شریعت مجازات می شود.
 • مادۀ ۱۱ : کسانی که از ماده های فوق الذکر تخلف ب=می کنند در چوکات شریعت جزا داده می شوند، اگر راننده متخلف باشد از رانندگی باز داشته می شود و اگر نمایندگی ازین اصول سرپیچی بکند شرکت مسافربری از جواز کاری محروم می گردد.

اگر هموطنان از شرکت های ترانسپورتی، نمایندگی ها و رانندگان شکایت داشته باشند، شکایت خود را توسط شماره های ذیل ثبت بکنند :

شمارۀ رابطهء تلفونی : ۰۷۹۴۷۱۷۴۹۶

ایمیل آدرس : [email protected]

نام مخابره : حیات // شماره : ۵۷۷۷

Related posts