تازه ترین ها

بلخ:در ولسوالی چاهی سمینار تربوی کمیسیون تعلیم وتربیه پایان یافت

بلخ:در ولسوالی چاهی سمینار تربوی کمیسیون تعلیم وتربیه پایان یافت

بر اساس خبر، سمینار تربوی یک روزه کمیسیون تعلیم وتربیه امارت اسلامی  به اشتراک سرمعلمین،استادان واعضای هئیت نظارت همه مکاتب ولسوالی چاهی ولایت بلخ که در لیسه نیکچه آن ولسوالی دایر گردیده بود، امروز موفقانه پایان یافت.

دراین سمینار درمورد اصلاحات وموضوعات مهم همچو تشویق وترغیب شاگردان،پای بندی به اوقات رسمی،تربیه اسلامی شاگردان، متوجه ساختن استادان به تبلیغات سوء دشمن،دفع کردن تعصبات قومی ، لسانی  وبهبود راه های بهتر تعلیم وتربیه بحث صورت گرفت.

همچنان در سمینار به معلمه های طبقه اناث به ترز آموختن علم درچوکات شرعیت واصول امارت اسلامی تاکید صورت گرفت ونیز خاطر نشان ساخته شد  که برای مضامین دینی دو برابر مضامین عصری اهمیت داده شود.

 

این سمینار درحالی برگزار گردید که در ولسوالی های البرز وچمتال نیز همچو سمینار دایر گردیده بود ونتایئج مثبتی ومفید داشته بود.

خبرمیگوید اشتراک کننده گان این سمینار ، از تلاش های مسئولین تعلیم وتربیه نیز اظهار تشکری نمودند.

سمینار معمولا با قرائت آیات چندی از قرآن کریم آغاز گردید وبا دوعایه مدیرتعلیم وتربیه  ولسوالی چاهی مولوی محمد یونس پایان یافت.

Related posts