تازه ترین ها

خبرتازه: قرارگاه بزرگ دشمن (تپه احمدک) دربرکی برک تحت تصرف مجاهدین قرارگرفت

خبرتازه: قرارگاه بزرگ دشمن (تپه احمدک) دربرکی برک تحت تصرف مجاهدین قرارگرفت

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” بر یک قرارگاه بزرگ اردوی مزدور (تپه احمدک) در مربوطات ولسوالی برکی برک ولایت لوگر حملات گسترده ای را براه انداختند.

قرارگاه متذکره از سه روز بدینسو درمحاصره شدید مجاهدین قرار داشت که شب گذشته عساکر مستقر  دران، با استفاده از فرصت، از قرارگاه فرار کردند وقرارگاه متذکره کاملا تحت تصرف مجاهدین قرارگرفت ومجاهدین با فتح این قرارگاه بزرگ، مناطق وسیعی را نیز دران ولسوالی تصفیه وتحت کنترول قرار دادند.

Related posts