پکتیا:مسئولین تعلیم وتربیه در جاجی اریوب گردهمایی باشکوهی برگزار نمودند

بر اساس خبر، کمیسیون تعلیم وتربیه امارت اسلامی غرض بهبود هرچه بیشتر تعلیم وتربیه در ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا گردهمایی باشکوهی برگزار نمودند.

دراین جلسه که دیروز تدویریافته بود، بشمول مسئولین، شمار زیاد علمای کرام وناظم ومهتممین مدارس دینی اشتراک داشتند.

براساس راپور، دراین جلسه علما وچندین تن از اشخاص مهم پیرامون موضوعات مختلف همه جانبه سخنرانی نمودند.

نخست در جلسه مسئول تعلیم وتربیه پیرامون بهبود وترقی هرچه بیشتر درس های مدارس همه جانبه سخنرانی نمود واز مهتممین  اظهار خوشی نمود که با ایمانداری  وصداقت کاملا وظایف شان را انجام داده اند ولوائح تعلیم وتربیه امارت اسلامی را کاملا اطاعت کرده ومسئولیت شان را بوجه احسن ادامه نموده اند.

در پایان مسولین تعلیم وتربیه با شمار از مدارس محلی اشیای مورد نیاز وپول نقد مساعدت نمود.

جلسه با خوانش دوعایه پایان یافت.

Related posts