ننگرهار: عساکردشمن در بتی کوت مورد حمله قرارگرفتند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات پیروزمند جهادی “الخندق” برمقر ولسوالی بتی کوت ولایت ننگرهار حمله کردند.

حمله ساعت ۷ وسی دقیقه شام دیروز صورت گرفت که دراثران به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه آمده است.

Related posts