بدخشان: اعمار ساختمان نیمه تمام یک مدرسه دینی در فیض اباد آغاز گردید

بر اساس خبر، اعمار ساختمان نیمه تمام یک مدرسه دینی در فیض اباد مرکزولایت بدخشان آغاز گردید.

این مدرسه که با همکاری مردم متدین ولایت بدخشان درمنطقه هوش دره فیض اباد مرکز آن ولایت اساس گذاشته شده بود، وکاریک چت آن نیمه تمام مانده بود، اکنون اعمار این ساختمان دوچته با همکاری مردم مجاهد پرور آن ولایت آغاز گردید.

Related posts