تازه ترین ها

ارزگان : یک پوسته در ترینکوت مورد حمله قرار گرفت و اجیران از ۲ پوستۀ دیگر فرار کردند

از ولایت ارزگان اطلاع رسیده است که شب گذشته یک پوستۀ امنیتی پولیس اجیر در منطقۀ پای ناوۀ شهر ترینکوت مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که درطی آن به دشمن تلفات وارد گردیده است اما ازجزئیات آن اطلاع دقیقی دردست نیست.

خبرمی افزاید که اجیران از دو پوستۀ دیگر شان در همین منطقه از ترس حملۀ مشابه مجاهدین پا بفرار  گذاشته اند .

۲۰۱۸/۹/۲۲

Related posts