تازه ترین ها

نسل جدید و مسئولیت جمعی ما

نسل جدید و مسئولیت جمعی ما

مفهوم یک حدیث مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رهنمای عظیم بشریت و پیامبر اسلام است که: هر کودک تولد شده با ایمان فطری به دنیا می آید، که بعداً مادر و پدرش او را یا یهودی می کند، یا نصرانی و یا هم او را مجوسی می سازد.

از این حدیث نبوی دو چیز واضح فهمیده می شود، یکی اینکه هر کودک فطرتاً سالم و مؤمن تولد می شود، دوم اینکه این مادر و پدر است که در آیندۀ زندگی و سرنوشت عقیدوی او نقش اساسی دارند. از اینجا می توان گفت که تربیۀ سالم و رهنمایی نسل جدید از جمله مسئولیت والدین و بزرگان است که اگر به درستی انجام ندهند، خردسالان نمی توانند خود را از ریسمان گمراهی و بیراهی برهانند.

توجه به تعلیم سالم دینی و فکری و تربیۀ اخلاقی نسل جدید و خردسالان در هر زمانی کاری بس مهم است، اما زمانیکه یک جامعۀ مسلمان در پنجه های اشغال کفر گرفتار شده باشد، اشغالگران برای به بیراهه کشاندن نسل جوان و بیگانه کردن آنها از اصول و ارزشهایشان پلان های منظم را طرح و عملی می کنند. برای انحراف عقیدوی، بد اخلاقی و تغییر افکار جوانان هر ساله صدها میلیون دالر پول خرچ می کنند و برای بیزار کردن آنها از دین، فرهنگ، زبان، عادات و ارزشهای شان پروگرام های گوناگون تطبیق می کنند. در حالیکه آگاهی، تنویر فکری و بیداری نسل جدید از جمله مسئولیت های عظیم و مهم بزرگان و آگاهان جامعه شمرده می شود.

ملت های مسلمانی که در سده های نوزدهم و بیستم دوران استعماری از لحاظ کلتوری با رنگ اشغالگران رنگین شدند، عقائد مقدس خود، عادات و ارزشهای پاک خود را فراموش کردند و در کلتور تعریف و تحمیل شده از سوی اشغالگران ذوب شدند، عامل اساسی این سقوط یکجانبه این بود که رهبران جامعه، بزرگان و قشر آگاه به نسل جدید خود فرهنگ اسلامی را به شکل درست آن تشریح ننمود و نه هم استعمار فکری تحمیل شده را به حیث یک خطر معرفی کرد، که در نتیجه نسل تازه از کلتور مسلط بیگانه رنگ گرفت و اصالت دینی و کلتوری خود را از دست داد.

این فضل و کرم خصوصی الله متعال بر ملت مؤمن افغانستان است که آنها را دوران استعمار پیشین به شکل زنده و به سلامت بیرون نمود و جای بسا شکر است که ملت عام ما هنوز هم عقائد پاک، عادات و فرهنگ خود را دارند و از زبان تا لباس همۀ معیارهای زندگی اصیل خود را حفظ و اختیار کرده اند. اما اشغالگران موجود در کشورمان تلاش می کنند که با استفاده از تبلیغات، پروگرام های نمایشی و دسیسه های گوناگون نسل جدید ما را از ارزش ها و معیارهای خود بیگانه کند.

امارت اسلامی افغانستان همانگونه که در میدان نظامی با ارادۀ مستحکم برای محو اشغال جهاد مسلحانه می کند، در مقابل تجاوز تبلیغاتی و فکری اشغالگران نیز مبارزۀ فکری را وجیبۀ دینی خود می داند. امارت اسلامی از اقشار آگاه جامعه مثل علماء کرام، خطیبان، استادان ادارات تعلیمی، نویسندگان و همۀ شخصیت های تاثیرگذار می خواهد که در این دور تاریخی مسئولیت خود را اداء کنند. نسل جوان ملت را از دسیسه های گمراه کنندۀ اشغالگران آگاه سازند تا خودشان را از خطرات و پیامدهای ناگوار و مخرب آن محفوظ داشته، اصالت دینی و کلتوری و فرهنگ پاک خود را به نسل جدید تشریح کنند و بدیهای فرهنگ شوم بیگانه را برایشان بیان نمایند. تا نسل تازۀ ما با فرهنگی که سبب کامیابی، سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت است به زندگی خود ادامه دهند.

Related posts