تازه ترین ها

فشارهای مذهبی اشغالگران بر مجاهدین

فشارهای مذهبی اشغالگران بر مجاهدین

بعضی رسانه ها به نقل از رژیم کابل خبر داده اند که عالمان افغان و پاکستانی در مورد جنگ کنونی افغانستان با هم می نشینند، رسانه ها گفته اند که درین نشست ها در مورد مشروعیت جنگ جاری در افغانستان بحث می شود، هدف ادارۀ کابل و رسانه های تحت الحمایه از «جنگ جاری» جهاد مقدس مردم افغانستان در برابر اشغال ظالمانهء امریکایی ها است.

نشست های که با استفاده از نام علما در مورد جنگ کنونی صورت گرفته و یا صورت می گیرد، نه طرح کشورهای جنگ زده است و نه هم ابتکار ادارۀ کابل، بلکه این نشست ها را اشغالگران طرح می کنند و به همکاری مالی و تبلیغاتی آن ها پیش می رود، فرمانده پیشین نیروهای اشغالگر در افغانستان جنرال نیکلسون به افتخار گفته بود که بر طالبان بر علاوه از فشارهای نظامی و سیاسی، فشار مذهبی نیز وارد می کنند. وی با اشاره به نشست اندونیزیا، آن را نمونه ای از فشار مذهبی بر مجاهدین خواند.

پس از نشست اندونیزیا، نشست های دیگری به طرح و خواست جنرال نیکلسون در سعودی و کابل نیز دایر گردید، درین نشست های که با استفاده از نام علما صورت گرفت، نه درمیان علما بحث ها و مناقشه های علمی صورت گرفت و نه هم به اشتراک کنندگان این قدر فرصت داده شد که فتوای علمی و یا عندی خود را صادر بکنند.

در نشست کابل، مقالهء طولانی که از سوی شورای دولتی صلح نوشته شده بود درمیان اشتراک کنندگان توزیع گردید، مقاله ای که نه از سوی علما نوشته شده بود، نه سبب و علت جنگ کنونی دران بیان شده است، نه به حضور ناروای اشغالگران و جنایات شان اشاره شده است، حتی کسانی که به نام علما درین نشست حضور داشتند این قدر فرصت هم نیافتند که حد اقل این مقالهء از قبل آماده شده را نظر ثانی بکنند. اما رسانه ها به تعقیب اعلامیهء ارگ آوازه نمودند که ۲۵۰۰ علما جنگ کنونی افغانستان را ناروا خواندند ؟؟!!

حضور عساکر اشغالگر در افغانستان از نگاه نصوص شرعی، قوانین بین الدول، حقوق بشری و مدنی مطلقاً ناروا است. رژیم دست نشانده کابل هیچ جواز شرعی و ملی ندارد، بلکه برنامه و طراحی اشغالگران است. اشغالگران به هدف تداوم اشغال، رژیم مزدور را حمایت نظامی، سیاسی، مالی و اخلاقی می کنند. رژیم کابل بدون پشتیبانی همه جانبهء اشغالگران برای یکروز هم باقی نمی ماند، این واقعیت های است که اشغالگران و رژیم کابل نیز بر آن اعتراف دارند.

در نشست های که با استفاده از نام علما دایر گردیده است به علت اصلی جنگ – حضور نظامی اشغالگران – اشاره ای هم نشده است، اما جهاد مردم افغانستان در برابر این اشغال وحشیانه جنگ نامشروع نامیده شده است. جهاد کنونی مردم افغانستان که به فتوی عالمان حق پرست آغاز شده است، تا پایان اشغال و نفاذ نظام اسلامی ادامه می یابد. به فتواهای عندی علمای درباری – و یا به فشارهای مذهبی جنرال نیکلسون – نه مشروعیت این جهاد از بین می رود و نه هم موجودیت آن.

Related posts