تازه ترین ها

غنی چرا بلیک واتر را قبول ندارد ؟

غنی چرا بلیک واتر را قبول ندارد ؟

بعضی رسانه های وابسته به ارگ خبر داده اند که گویا اشرف غنی از سپردن جنگ افغانستان بجای نیروهای امریکا به عساکر کرایی بلیک واتر مخالفت کرده است.

این رسانه ها به نقل از غنی گفته اند، اجازه نمی دهد که بلیک واتر به افغانستان بیاید. زیرا بلیک واتر آن شرکت بدنام امریکایی است که در عراق نیز دست به جنایات و انسان کشی ها زده است.

درین مورد چند نکته قابل توجه است، نخست اینکه از غنی باید پرسیده شود، تو چه کاره هستی که در مسائل مهم باداران خود حرف می زنی ؟ آیا امکان دارد که باداران وحشی – همچون ترامپ – تصمیم خود را به گفتهء شما مزدوران تبدیل بکند ؟ در حالی که دانه و ماشهء تان را هنوز هم آن ها می دهند.

شما حد اقل این قدر نتوانستید که در حاشیهء نشست های سازمان ملل، خود را برای یک لحظه به همنشینی با ترامپ و یا کدام مقام دیگر امریکایی مشرف بکنید.

دوم اینکه در قلب اشرف غنی چگونه این احساس پیدا شد که بر ملت خود آزرده شود و از آزار و شکنجهء احتمالی آن ها به دست بلیک واتر بترسد؟ آیا غنی در واقعیت چنین احساسی پیدا کرده است ؟

در حالی که وی تنها چند ساعت پس از زمامداری رژیم، پیمان بدنام فروش کشور را امضا کرد و برای باداران امریکایی خود با دست باز اجازهء افغان کشی داد.

امروز ما و شما می بینیم که قتل عام وحشیانهء افغان ها از سوی امریکایی های اشغالگر و مزدوران وحشی شان جریان دارد، آیا غنی حرفی درین مورد گفته است که چرا این مردم بی دفاع چنین بی رحمانه کشته می شوند ؟ آیا در مدت چهار سالهء زمامداری خود برای مردم افغانستان رنجور شده است، آیا بلیک واتر از این نیروهای جنایتکار امریکایی وحشی تر اند ؟

حرف واقعی اینست که ارگ نشینان از وحشت بلیک واتر در برابر مردم افغانستان هراس ندارند و دل شان بر افغان ها نمی سوزد. بلکه ایشان ترس دارند با آمدن بلیک واتر، دالرهای امریکایی برای ایشان نیز حتما کاهش می باید.

بلیک واتر ازین سبب یک گزینهء ترجیحی برای امریکایی ها شده می تواند که ممکن مصارف شان کاهش یابد، ایرک پرنس – رئیس شرکت وحشی بلیک واتر – به ادارۀ ترامپ گفته است که با مصارف بسیار کم و عساکر اندک قراردادی می تواند در جنگ افغانستان پیروز شود.

از همینست که مقامات مزدور ادارۀ کابل ترس دارند از یکسو دالر کم می شود و دیگر اینکه نیروهای بلیک واتر برای مدت کوتاه به حیث قراردادی می آیند، طبعی است که چند مدت پس آن ها نیز همچون نیروهای رسمی امریکا و ناتو با شکست مواجه می شوند و راه فرار را اختیار می کنند. سپس بسیار مشکل است که امریکایی های اشغالگر دوباره به افغانستان نیرو بفرستند. این یک خبر بسیار تشویش آور برای مقامات رژیم است.

اشرف غنی – رئیس ادارۀ چندسره – به اساس این دلایل، با آمدن شرکت بلیک واتر مخالف است، نه برای اینکه وی از جنایات احتمالی آن در برابر افغان ها می ترسد. اگر غنی در واقعیت غمخواری و دلسوزی می داشت، همین اکنون کدام شبی است که امریکایی ها و مزدوران شان بمباران و عملیات های شب هنگام انجام ندهند و دست به جنایات علنی نزنند. چرا اشرف غنی این قدر احساس ندارد که حد اقل این ظلم و ستم را تقبیح بکند ؟

Related posts