تازه ترین ها

غزنی: یک عسکردر آب بند به مجاهدین تسلیم شد

بر اساس خبر، یک عسکر در ولسوالی آب بند ولایت غزنی به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد

عسکر یادشده بنام ولی محمد فرزند عمرخان باشنده قریه بزی آن ولسوالی بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گرفته دیروز به مجاهدین تسلیم شد.

Related posts