تازه ترین ها

نورستان: مسئول کمیسیون صحت امارت اسلامی با داکتر های ولسوالی دیدار نمود

بر اساس خبر، مسئول کمیسیون صحت ساحوی صحت امارت اسلامی  با مسئولین وداکتران کلینک های تمام ولسوالی های و لایت نورستان دیدار نمود.

مسئول صحت طی ۳ ماه گذشته طی نشسته های متعددی با داکترها ومسئولین کلنیک ها دیدار وصحبت نمودند ودر مورد رفع مشکلات آنان همه جانبه صحبت ومشوره های صورت گرفت.

Related posts