هنوز هم دیر نیست

هنوز هم دیر نیست

پس از مداخلۀ نظامی و جنگ تهاجمی هفده ساله، مقامات ایالات متحده آمریکا به این نتیجه رسیده و اینطور می نماید که با امارت اسلامی افغانستان مذاکرات رو در رو انجام می دهد و معضله یی را که با تجربه نمودن هفده سال بمباران، عملیات نظامی و  استراتیژیهای گوناگون جنگی حل نگردید، حال می خواهد بر روی میز گفتگو و تفاهم حل نماید.

این نتیجه گیری حاکمان کاخ سفید پس از تجارب هفده ساله، یک یادگیری و پندآموزی مناسب است. ملاقات و مذاکرات زلمی خلیلزاد نماینده وزارت امور خارجۀ آمریکا با نمایندگان سیاسی امارت اسلامی اقدامی قابل حساب و اساسی در راه تفاهم و حل صلح آمیز است که توجۀ هرکس را جلب کرده است.

در عین حال این انکشاف، جواب مثبت به آن صدای صلح و تفاهم امارت اسلامی است که دو دهه قبل به نمایندگی از ملت افغان به گوش حاکمان آمریکایی رسانده بود. و آن اینکه هدف امارت اسلامی ختم جنگ طولانی و بحران افغانستان است و نمی خواهد در نتیجۀ برخورد با کدام کشور منطقه و جهان خستگی و مشکلات ملت خود را بیشتر از پیش کند.

امارت اسلامی از شروع بر این نظر بود که مقامات آمریکایی هر مدعایی دربارۀ افغانستان دارند، از طریق گفتگو مطرح نموده و می توان راه حلی برایش جستجو کرد. پس از تجاوز آمریکا و در جریان جنگ هفده ساله، امارت اسلامی در کنار جهاد مسلحانه، دروازه های مذاکرات با متجاوزین را باز گذاشته بود و همیشه بر مذاکرات مؤثر و معنادار با جهت مداخله گر بیرونی اصرار داشت.

می بایست که مقامات آمریکایی سال ها پیش به صدای حل صلح آمیز امارت اسلامی جواب مثبت میدادند، تا جلو مرگ و میر و تلفات بی مضایقۀ آنها گرفته میشد که در جنگ جاری روی داده است. اما حال که مقامات آمریکایی در مورد صلح ارادۀ خود را آشکار نموده اند، هنوز هم دیر نیست، امارت اسلامی از هر اقدامی استقبال می کند که در نتیجۀ آن اشغال افغانستان و بحران جنگی پایان پذیرد و سبب اعادۀ آرمان بزرگ ملت مسلمان ما که همانا قیام نظام اسلامی و حفظ سر، مال و عزت هموطنان مسلمان ما است، گردد.

ملت افغان امیدوار است که از راه تفاهم و مذاکرات افغان – آمریکا معضلۀ جاری حل و جنگ رخ داده از اشغال خاتمه یابد و ملت دردکشیده به آرمان زندگی صلح آمیز و مستقل برسد که از چند دهه برای حصول آن سختی های بسیاری را تحمل کرده و قربانی های زیادی تقدیم کرده است.

Related posts