راپور ویدیویی (شاهراه عمومی کابل-کندهار در غزنی بر روی ترافیک مسدود شد) نشر شد

راپور ویدیویی (شاهراه عمومی کابل-کندهار در غزنی بر روی ترافیک مسدود شد) نشر شد

استودیوی جهادی الاماره مربوط بخس سمعی و بصری کمیسیون فرهنگی امارت اسلامی افغانستان راپور ویدیویی تازه یی از مسدود شدن شاهراه کابل- کندهار در غزنی را نشر کرد.

در این راپور ویدیویی مشاهده می شود که مجاهدین بر سرک عمومی ایستاده اند و هیچ اثری از عساکر اشغالگر و مزدوران ادارۀ کابل دیده نمی شود.

همکار استودیوی الاماره از مسافرین و دریوران دربارۀ مسدود شدن و امنیت شاهراه پرسان می کند.

این راپور ویدیویی استودیوی را با استفاده از لینک های آتی داونلود و تماشا کرده می توانید

 

کیفیت عالی کیفیت متوسط فارمت موبایل

Related posts