مصاحبه با ذبیح الله مجاهد در مورد جزئیات رویداد اخیر و حملۀ کامیاب قندهار

مصاحبه با ذبیح الله مجاهد در مورد جزئیات رویداد اخیر و حملۀ کامیاب قندهار

 

 

مصاحبه با ذبیح الله مجاهد در مورد جزئیات رویداد اخیر و حملۀ کامیاب قندهار

Related posts