شمارۀ ۷۱ مجله شهامت چاپ شد

شمارۀ ۷۱ مجله شهامت چاپ شد

به فضل خداوند متعال، شمارۀ ۷۱ مجله شهامت در ۷۲ صفحات تازه چاپ شد.

این مجله که از سوی عالمان جید، نویسندگان دیندار، محصلین و جوانان بیدار و هشیار اداره می شود مطالب زیادی سیاسی، علمی و ادبی را برای خوانندگان تقدیم می کند.

همچنان می کوشد در مورد اشغال کشور و برای افشای جنایات، مظالم و حقایق زمینی و پنهانی اشغالگران همه واقعیت ها را برای ملت و به ویژه قشر جوان روشن بسازد.

شماره تازهء شهامت را که در پهلوی مطالب فوق الذکر، تعداد زیادی مقالات تحقیقی نیز با خود دارد، به شما خوانندگان گرامی تقدیم می کنیم، امیدواریم که با روحیهء عالی و شوق ادبی مطالعه نمائید.

با احترام !

شمارهء تازهء مجله شهامت را با کلیک بر اینجا به کمپیوتر یا موبایل خود داونلود بکنید.

Related posts