انتقام بزدلانهء دشمن …!!

انتقام بزدلانهء دشمن …!!

شب سه شنبه، اشغالگران و مزدوران آنان در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا بر روستاها و خانه های مردم ملکی چاپه زده اند، شماری زیادی مردم ملکی را بی رحمانه کشته و زخمی کرده اند.

در جریان این عملیات ظالمانه، بازار گیان و خانه های مردم چور و چپاول شده و اجناس بیش بها دزدی شده است، سپس دکان ها و خانه ها توسط انفجار ماین ها از بین برده شه است.

عساکر امریکایی در مرحلهء اخیر چاپه، دست به کشتار دسته جمعی مردم ملکی زدند و ۲۱ تن افراد ملکی به شمول زنان و کودکان را به شهادت رسانیدند و از منطقه بیرون شدند.

به اساس راپورها، عساکر امریکایی در طی این قتل عام ۸ زن و کودک یک خانواده را شهید کردند و خانهء شان را توسط ماین انفجار دادند.

مردم محل می گویند که نیروهای دشمن مردم را از خانه های شان بیرون می کردند و به نوبت به سرهای شان فیر می کردند و شهید می کردند.

مردم مناطق نزدیکی با یقین کامل می گویند که در چاپهء گیان هیچ یک طالب یا فرد مسلح کشته نشده است، بلکه همه می گویند که عملیات تنها بر منطقهء مسکونی مردم ملکی صورت گرفته و قربانیان نیز تنها ملکیان اند.

این نه اولین فاجعه است و نه هم شاید آخرین جنایت اشغالگران و مزدوران بزدل آن ها باشد، زیرا این آخرین حربهء دشمن شکست خورده است که به کار می برد و گمان می کند انتقام شکست هژده سالهء خود را از طالبان می گیرد. اشغالگران و مزدوران شان از دست مجاهدین شکست خورده اند و هر ماه اجساد هزاران تن هساکر و ملیشه های اربکی شان در میدان جنگ باقی می ماند. هر روز حدود صد تن اجیران بسیار به ذلت جان خود را از دست می دهند.

دشمن برای جبیره و انتقام شکست های فاش و پیهم خود، همین یک راه را انتخاب کرده است که نول تفنگ خود را به طرف مردم بی گناه متوجه ساخته است. دست به کشتار دسته جمعی آن ها می زند، در سراسر کشور در جای که طالب نباشد بر مردم محلی آن منطقه چاپه می زند و به شمول زنان و کودکان مردم بی گناه را به شهادت می رساند، به زندان می برد و اهانت می کند.

بدون شک، این جنایت بزدلانه و نابخشودنی است. زیرا دشمن توانایی مقاومت در برابر مجاهدین را از دست داده است.

بالمقابل در همان شب، مجاهدین در ولسوالی پشت کوه ولایت فراه بر کندک عساکر سرحدی حمله کردند و کندک را به گونهء کامل فتح کردند، ۳۰ عسکر را کشتند، ۲۱ آنان را به اسارت گرفتند، ده ها میل سلاح، ۱۵ تانگ هاموی، موترهای نظامی و امکانات زیادی جنگی را به غنیمت گرفتند.

با توجه به این دو واقعه می توان درک کرد که دشمن بزدل در تلاش انتقام بزدلانه است، همت و توان رویارویی با مجاهدین را ندارد، جرات ندارند که بیایند اجساد کشته شدگان خود را انتقام بدهند، حتی درندگان دشت و کوه ها از اجساد بوسیدۀ آنان سیر شدند. اما بر مردم بی دفاع و و ناتوان همچون حیوان های وحشی یورش می برند، زنان و کودکان را در نیمه های شب در داخل خانه های شان بسیار بی رحمانه به شهادت می رسانند. جای بسیار تاسف است که مدعیان دروغین حقوق بشر این جنایات را به چشم سر تماشام می کنند و لیکن در برابر آن سکوت اختیار می کنند، آیا خیرخواهان بشریت چنین می باشند ؟

Related posts