لوگر:یک تانگ درمحمد اغه شکار ماین گردید و۳ عسکرکشته شدند

براساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور درمنطقه سرخاب ولسوالی محمد اغه ولایت لوگر شکارماین گردید

انفجار ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که دراثران تانگ کاملا نابود گردید و۳ عسکر دران کشته شدند.

Related posts