میدان وردگ: عساکر مشترک دشمن درسیدآباد بالای منازل مردم عامه چاپه انداختند

براساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی با مزدوران داخلی شان دیشب بر منازل مردم عامه درقریه بابوخیل دره تنگی ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ وحشیانه چاپه انداختند.

این وحشی ها عوض اینکه سالم وارد منازل مردم شوند، دروازه های مردم را بوسیله بم ها منفجر میسازند ودارایی های مردم را چپاول مینمایند وبشمول موی سفیدان عموم مردم را لت وکوب مینمایند و وحشت می آفرینند وبمردم خسارات هنگفت مالی وارد کردند که هنوز در مورد آن معلومات دقیق به دست نه امده است.

Related posts