لوگر: یک تانگ در برکی برک نابود و ۲ عسکر دران کشته شدند

براساس خبر، یک تانگ عساکر اداره مزدور درمنطقه شیروازه ولسوالی برکی برک ولایت لوگر شکار ماین گردید.

انفجار ساعت ۶ شام دیروز صورت گرفت که دراثران تانگ کاملا نابود گردید و۲ عسکر دران کشته شدند.

Related posts