پکتیکا: ۴ تن اربکی در اومنه به مجاهدین تسلیم شد

براساس خبر، ۴ تن اربکی در منطقه طواکه ولسوالی اومنه ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

اربکی های یاد شده هریک اختر فرزند میر افضل، عبدالفغار فرزند مسی خان، عمر فرزند وزیر وپیرمحمد فرزند الله داد دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته چاشت دیروز به مجاهدین تسلیم شدند.

Related posts