پروان: میان شاگردان لیسه عالی امام محمد غزالی در سیاه گرد امتحان مسابقوی اخذ گردید

براساس خبر، به ابتکار مسئولین تعلیم وتربیه امارت اسلامی میان شما زیاد شاگردان لیسه عالی امام محمد غزالی رحمه الله درمنطقه دره پندقستان ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان مسابقه علمی صورت گرفت.

این مسابقه دیروز تحت نظارت مسئولین تعلیم وتربیه غرض بهبود وبلند بردن سطح علمی شاگردان  بشکل امتحان تحریری  در فضای آرام انجام یافت وبه همین هدف گردهمایی باشکوهی نیز تدیر یافت ودران برای تنویر اذهان عامه نیز همه جانبه سخنرانی ارایه گردید.

طبق معلومات درنظر است این سلسله به دیگر مناطق نیز پیاده گردید

قابل ذکر است که نتائیج این مسابقه چند روز بعد طی یک نشست باشکوهی اعلان گردد.

Related posts