نورستان: یک قومندان مهم اربکی در برگمتال به مجاهدین تسلیم شد

براساس خبر، یک قومندان مشهور اربکی درمنطقه پچگرام ولسوالی برگمتال ولایت نورستان به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد

قومندان متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین تسلیم شد.

طبق معلومات با تسلیمی این قومندان مشهور اربکی ها، صف دشمن بیشتر نانوان وفلج خواهد شد.

Related posts