تازه ترین ها

رژیم کابل تجربه های ناکام کمیونستان را تکرار می کند

رژیم کابل تجربه های ناکام کمیونستان را تکرار می کند

درین اواخر، مجاهدین ساحات وسیعی را در ولسوالی های خاص ارزگان و جاغوری به کنترول درآوردند و ولسوالی مالستان را به گونهء کامل فتح کردند. این پیروزی های مجاهدین دشمن را به شدت سراسیمه ساخت، رئیس ارگ اشرف غنی به منطقه رفت و عملیات های مجاهدین را جنگ با قوم هزاره خواند و لاف زد که برای نجات قوم هزاره، ملیشهء ۵۰۰ نفری درین منطقه می سازد.

ملیشه سازی به هر عنوانی که باشد قابل تقبیح است، زیرا تجربه ها ثابت کرده است که ملیشه ها نه تنها رژیم متبوع را نجات داده نتوانسته است، بلکه ملت را با تلفات سنگین جانی و مالی دچار ساخته است، زمینهء جنگهای قومی، لسانی و نژادی را مساعد ساخته و سبب بدبختی های بزرگی شده است.

ادارۀ کابل نیز همچون رژیم های پیشین کمیونستی برای ملیشه سازی کمر بسته است، گمان می کند به این گونه توطئه های ضد کشور و ملت می تواند رژیمِ بوسیده و رو به فروپاشی خود را نجات بدهد. ایجاد ملیشه ها نشانهء بزرگ ضعف ادارۀ کابل است، ملیشه ها چنانکه رژیم نجیب را نجات داده نتوانستند، به ادارۀ اشرف غنی نیز هیچ فایده ای رسانیده نمی توانند.

امارت اسلامی درین مورد یک اعلامیه هم نشر کرده است، در یک بخش آن می خوانیم که : «امارت اسلامی یکبار دیگر به صراحت اعلان می کند که هدف عملیات های ما در مالستان، جاغوری، ارزگان خاص و بخش های دیگری کشور، تنها اهداف و افراد نظامی دشمن است. مردم ملکی منطقه هموطنان ما هستند و محفاظت از جان، مال و آبروی آنان وظیفهء هر مجاهد امارت اسلامی است. درین عملیات ها به هیچ فرد، خانه و جای ملکی زیان نرسیده است و نه هم مجاهدین اجازهء این کار را دارند»

شماری از متعصبین قومی نیز همچون اشرف غنی، عملیات اخیر مجاهدین در مناطق هزاره نشین را اقدامی بر ضد یک مذهب و قوم خاص خواندند و با راه اندازی تظاهرات ها چند لاف و پوف هم زدند. امارت اسلامی این تفنگ سالاران و حلقات متعصب را تنبیه کرده است که از چنین توطئه ها و تبلیغات دست بگیرند، وگرنه مجاهدین آن ها را تعقیب می کنند و پاداش لازم می دهند.

همچنان به مردم محل گفته اند که اگر فرزندان و برادران تان را از همکاری با اشغالگران و رژیم کابل منع کنید، جان و مال شان مصئون می گردد.

اشغالگران و رژیم کابل آنچه را با بیش از صد هزار نیروهای خارجی و صدها هزار عساکر داخلی نتوانستند، اکنون می خواهند با یک و یا دو کندک ملیشه ها انجام بدهند. با توجه به چنین پالیسی های ضعیف دشمن می توانیم گفت که اشغالگران و ادارۀ کابل از همین اکنون دچار یک اشتباه بزرگ شده اند و تجربهء ناکام رژیم های سابق کمیونستی را تکرار می کنند.

Related posts