تازه ترین ها

به جاسوسان و دست نشاندهان امریکایی ها !!

به جاسوسان و دست نشاندهان امریکایی ها !!

از حدود یکسال به این سو، امریکایی ها ظلم و وحشت خود را بر افغان های مظلوم و ناتوان، توسط ملیشه های پروردۀ خود (که نام و شفرهای صفر ۱ – ۲ – ۳ وغیره را بر آن ها گذاشته است) به اوج رسانیده اند.

امریکایی ها این قطعات قاتل را مانند سگان وحشی خود تربیه کرده اند و به همان شکل از این ها کار می گیرند.

امریکایی ها هرگاه بخواهند تا در خون افغان ها غوطه بزنند، به این وحشیان خود فرمان می دهند که امروز در فلان و فلان منطقهء افغانستان عملیات انجام بدهید و تا زمانی که ده ها افغان ها را به شهادت نرسانیده اید و خانه های خامهء شان را توسط بمب ها و ماین ها هموار نساخته اید، پس برنگردید.

در حدود یک هفتهء اخیر، یکصد و پنجاه نفر افغان ها در عملیات های شب هنگام این قطعات وحشی در لوگر، ننگرهار، هلمند، پروان و ولایت های دیگر در داخل و پیش روی خانه های شان بسیار بی رحمانه به شهادت رسیده اند و صدها تن دیگر برای شکنجه برده شده اند.

به اساس معلومات، هرگاه این قاتلان دوباره به قطعات شان برگردند، کسانی که هر چه بیشتر افغان ها را کشته باشند و خانه های شان را ویران کرده باشند، از سوی امریکایی ها تقدیر می شوند و برای هر قاتل در برابر کشتن هر افغان سه صد دالر جائزه داده می شود !!!

در برابر این عملیات های وحشیانه، افغان ها هر چه فریاد کرده اند، دست به تظاهرات زده اند و اجساد ده ها تن شهدا را پیش روی رسانه ها به قطار مانده اند و حتی تا دفتر کاری والیان رژیم اجیر برده اند، کسی ثابت نمی تواند که رژیم دست نشانده صدای آن ها را شنیده باشد و یا نتیجهء تحقیقات هیئت ها را رسانه یی کرده باشد که چرا و به کدام جرم چنین برخورد ظالمانه و غیر انسانی با افغان های بی گناه صورت می گیرد ؟

واقعیت اینست که امریکایی ها این قاتلان را برای جنایت های تربیه و استخدام کرده اند که قبلا خودشان انجام می دادند و اکنون توسط این ملیشه های کثیف و منحوس انجام می دهند. امریکایی ها با این نیرنگ از یکسو می خواهند تلفات جانی خود را کاهش بدهند و از سوی دیگر افغان ها را ذهنیت بدهند که این جنگ داخلی شما است و این افغان های شما است که شما را می کشند و رحمی بر شما نمی کنند. اگر چنین نمی بود باید رژیم کابل حد اقل یکروز این عملیات ها را تقبیح و محکوم می کرد.

حرف واقعی اینست که تمام دار و دستهء رژیم کابل به مانند قطعهء امریکایی، پروژۀ ناکام امریکایی ها است، امریکایی ها با کدام روحیه و هدفی که قطعات صفر یک، صفر دو و…….را ساخته و تربیه کرده اند، وظیفه و مکلفیت رژیم کابل هم اینست که زیر چتر استراتژی امریکایی ها نفس بگیرند، هر آن چه در فایدۀ امریکایی ها باشد آن را تعقیب بکنند. هرگز این امید برده نمی شود که غلام به بادار خود بگوید این عمل شما درست و برابر نیست.

زمامداران و مقامات رژیم کابل و قومندانان و نیروهای قطعات و ملیشه های امریکایی باید خوب بدانند که بادارتان (امریکا) در حال فرار از افغانستان است و این هم مانند آفتاب روشن است چنانکه شوروی ها کمیونستان را خوار و ذلیل ترک کرده بودند، امریکایی ها شما را از آن ها هم بدتر می گذارند. چه فکر می کنید، شما در بدل قطره قطره خون و هر گونه شکنجهء افغان های مظلوم محاسبه و محاکمه نمی شوید ؟ باز این عذر و ندامت تان هیچگاه شنیده نمی شود که اختیار و فرماندهی در دست ما نبود.

متوجه شوید، این روز حتما آمدنی است و بسیار نزدیک است، بهتر اینست که سر از امروز در برابر امریکایی ها قیام بکنید و جنایات سابقه تان را با این عمل جبران و تلافی بکنید، هر جا امریکایی های اشغالگر را یافتید آماج حمله قرار بدهید و بکشید، ممکن این کار پس از فرار  امریکایی ها به فایدۀ شما تمام شود.

Related posts