تازه ترین ها

علیپور چهرۀ ادارۀ مزدور را چگونه عیان ساخت !؟

علیپور چهرۀ ادارۀ مزدور را چگونه عیان ساخت !؟

از دو روز به این سو، شماری از مردم هزاره در واکنش به گرفتاری تفنگ سالار «علیپور» از سوی به اصطلاح نیروهای ویژۀ امنیت ملی، با اسلحه و کتک به راه ها و جاده ها بیرون شدند و خواستار رهای هر چه عاجل علیپور شدند. قطعات ویژۀ امنیت ملی به نام های مختلف یاد می شوند، مثلا : صفر ۱ و ۲، ضربتی ها، کمپاین، کماندو، سپیشل فورس و……….

این نیروها در حقیقت تحفهء تلخ امریکایی های اشغالگر به شکل بلیک واترهای افغانی برای افغان ها است که برای قتل عام افغان ها تربیه کرده اند و افغان های بی گناه را در بدل دالر توسط ایشان می کشند، اهانت می کنند، به زندان ها می اندازند، بر خانه های شان چاپه می زنند، عملیات های شب هنگام انجام می دهند، مختصر اینکه از هیچگونه اعمال ظالمانه و بی رحمانه دریغ نمی کنند. به خانه ها یا روستاهای که احتمال حضور و مقاومت طالبان نباشد می روند، اشغالگران خارجی را هم با خود می برند، زنان و کودکان خوابیده را در بسترهای خواب شان به شهادت می رسانند. خانه های شان را توسط بمب ها انفجار می دهند، سپس فردا اعلان می کنند این تعداد طالبان را کشته اند، در حالی که قربانیان زنان و کودکان می باشند، یکبار نه، صدها بار چنین واقعات را مردم به چشم سر مشاهده کرده اند.

تحفهء دوم امریکایی های اشغالگر برای مردم بی چارۀ ما اینست که اربکی های تفنگ سالار و خودسر را به نام های مختلف ایجاد کرده اند و به کشتار و اذیت مردم مؤظف ساخته اند.

امریکایی های اشغالگر و زمامداران رژیم کابل، وحشت و جنایات قاتلان امنیت ملی و اربکی های شریر را بزرگ ترین دست آورد خود در ۱۷ سال اشغال می دانند، گویا نظام شان را توسط این ظلم و ستم نگهداری کرده اند.

این تفنگ سالاران خودسر و کماندوهای ویژه کسانی اند که امریکایی ها از قانون اساسی ادارۀ کابل مستثنی کرده اند. ایشان مرتکب هر اندازه جنایت شوند، محاکمهء قانونی در جای خود، حتی کسی جرات تقبیح را هم ندارد.

ارگ نشینان کابل اگرچه دعوی دارند که اختیار در دست شان است و اربکی ها و کماندوها در اختیار شان است، اما ملت هیچگاه این دروغ را نپذیرفته است.

گرفتاری و سپس رهایی اربکی خونخوار «علیپور» از ترس چند تن طرفداران او، نشان می دهد که ادارۀ مزدور کابل چه اندازه صلاحیت و توانایی دارد ؟ آیا این اوج انارشیزم نیست ؟ آیا این بخشی از برنامه های توطئه ای اشغالگران نیست که چهره های مزدوران بی اختیار و تفنگ سالاران خونخوار را عیان می سازد ؟

Related posts