احمد مختار // ترجمه : حبیب زاده شاید عنوان فوق الذکر برای خوانندگان گرامی تعجب آور باشد، اما اگر مقاله تا اخیر خوانده شود سوال ( یا استفهامی ) که در عنوان ذکر شده است بی جا معلوم نخواهد شد. شهید ملا اختر محمد منصور (رح) در زمان حیات رهبر بنیادگذ ...

Read more